REGULAMIN
Biblioteki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim


 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły.
 2. Wypożyczać książki lub inne zgromadzone materiały wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia identyfikatora.
 3. Dokonując zwrotów książek lub innych materiałów należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek, w tym najwyżej trzy lektury. O ilości pozostałych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.
 6. Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.
 11. Czytelnik ma możliwość wypożyczenia książek na czas ferii i wakacji.
 12. W przypadku rezygnacji z nauki w szkole uczeń zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką.
Opracowała: Ewa Balcerzak
Regulamin korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w bibliotece szkolnej ZSE w Starogardzie Gdańskim


 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu identyfikatora oraz pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów przed lekcjami oraz poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. Zabrania się wkładania własnych płyt CD lub innych nośników do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub innym nośniku i wydrukowane.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminunauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.
Opracowała : Ewa Balcerzak
© 2018 ZSE. Wszelkie prawa zastrzeżone.