ZASADY SPORZĄDZANIA BIBLIOGRAFII

 

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów (książek, artykułów) wraz z opisem umożliwiającym identyfikację dzieła.

Opis bibliograficzny – podstawowe dane identyfikujące dzieło piśmiennicze: książkę, czasopismo, artykuł.

Literatura podmiotu – wybrane do analizy teksty literackie, ikonograficzne, filmowe, których dotyczy temat prezentacji.

Literatura przedmiotu – wybrane opracowania naukowe, książki, artykuły pozwalające poznać stan badań nad interesującym nas tematem.

Oddawana na cztery tygodnie przed maturą bibliografia powinna uwzględniać podział na literaturę podmiotu i literaturę przedmiotu.

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. ISBN

Przykład:

Miłosz, Czesław: Abecadło. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.

ISBN 978-83-08-04491-9

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI WIELOTOMOWEJ

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł. Wydanie. Numer tomu i jego tytuł (w opisie pojedynczego tomu) Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. Liczba tomów (w opisie wydawnictwa wielotomowego). ISBN

 

Przykład:

Kossak, Wojciech: Listy do  żony i przyjaciół (1883-1942).  T.1:  lata 1883-1907.

Kraków – Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1985.  ISBN 83-08-00863-1

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY KSIĄŻKI AUTORA OBCOJĘZYCZNEGO

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł. Imię i nazwisko tłumacza. Wydania.  Miejsce wydania: wydawca, rok wydania. ISBN

 

Przykład:

Szekspir, William: Hamlet. Tłum. Józef Paszkowski. Kraków: Wydawnictwo Greg, 2008.   ISBN 978-83-7327-023-7

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FRAGMENTU/ROZDZIAŁU KSIĄŻKI

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł dokumentu macierzystego. Wydanie. Numeracja części.

Miejsce wydania: wydawca, rok. ISBN. Lokalizacja w obrębie dokumentu macierzystego.

 

Przykład:

Miłosz, Czesław: Poezja. Warszawa: Czytelnik, 1981. Zaklęcie, s. 336

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY PRACY ZBIOROWEJ (więcej niż 3 autorów)

Schemat opisu:

Tytuł. Red. Imię, nazwisko głównego autora (redaktora). Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok. ISBN

 

Przykład:

Mały słownik kultury dawnych Słowian. Red. Lech Leciejewicz. Wyd. 3. Warszawa: Wiedza Powszechna 1990. ISBN 83-214-0499-5

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU/ROZDZIAŁU W PRACY ZBIOROWEJ

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału [w:] Tytuł dokumentu macierzystego. Imię, nazwisko głównego autora/redaktora. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok. Lokalizacja rozdziału w obrębie dokumentu macierzystego.

 

Przykład:

Data, Jan: Rozmowy Wokulskiego, czyli ,,Kładki, na których nie spotykają się ludzie różnych światów’’, w: ,,Lalka’’ i inne: studia w stulecie polskiej powieści realistyczne. Pod red. Józefa Bachórza, Michała Głowińskiego, Warszawa: IBL PAN, 1992, s. 81-95

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU  Z CZASOPISMA

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł artykułu. ,,Tytuł czasopisma’’.  rok wydania, numer, lokalizacja artykułu.

 

Przykład:

Skrzypczak-Walkowiak, Bogna: Literackie portrety niań i guwernantek. ,,Polonistyka” 2004, nr 1, s. 14-18

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RECENZJI

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora pracy recenzowanej: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok. ISBN. Rec.  Autor recenzji: Tytuł recenzji. ,,Tytuł czasopisma’’ rok, numer, lokalizacja.

 

Przykład:

Barańczak, Stanisław: Wiersze zebrane. Poznań: 2006. Rec. Nyczek Tadeusz, Barańczak Stanisław: ,,Przekrój’’ 2006, nr 46, s. 142

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ARTYKUŁU W CZASOPIŚMIE INTERNETOWYM

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł [typ nośnika]. Miejsca publikacji: Instytucja sprawcza, data publikacji [data dostępu]. Dostępny w Internecie: adres strony. Numer ISBN/ISSN (jeśli istnieje)

 

Przykład:

Wójs, Anna: Biżuteryjny trend w szkolnictwie [online]. Edukacyjny Kraków 2008 [dostęp 23 października 2011]. Dostępny w Internecie:  http://www.edukacyjnykrakow.pl/?cget=artykul&from=537. ISSN 1898-9047

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU

Schemat opisu:

Tytuł [film], imię i nazwisko reżysera. Miejsce dystrybucji: wydawca, rok produkcji.

Nośnik (np. 1 płyta DVD, 2 kasety VHS)

 

Przykład:

Skrzypek na dachu [film], reż. Norman Jewison. Warszawa: Edipresse Polska SA, 2010. Płyta DVD

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY RZEŹBY, DZIEŁA ARCHITEKTURY (REPRODUKCJA)

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł dzieła [il.] [w:] Imię i nazwisko autora, tytuł. Miejsce wydania: wydawca, rok, lokalizacja reprodukcji

 

Przykład:

Hirszenberg Samel: Czarna chorągiew [il.] [w:] Vivan B. Mann, Emily D. Bilski, Muzeum Żydowskie w Nowym Jorku. Warszawa: Arkady, 1996, s. 103, nr il. 143

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY WYWIADU

Schemat opisu:

Nazwisko, imię osoby udzielającej wywiadu: Tytuł. Rozmowę przepr. imię i nazwisko. ,,Tytuł czasopisma’’ rok, numer, lokalizacja wywiadu

 

Przykład:

Kieślowski Krzysztof: Ciągle poszukuję. Rozmowę przepr. Stefan Węgrzyn. ,,Polityka’’ 1992, nr 50, s. 12

 

E – BOOK – INTERNETOWA WERSJA UTWORU LITERACKIEGO

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł [typ nośnika]. Miejsce wydania: wydawca, rok [data dostępu dla dokumentów online]. Warunki dostępu. Numer ISBN/ISSN (jeśli istnieje)

 

Przykład:

Kopernik, Mikołaj: De revolutionibus [online]. Kraków: Neurosoft, cop. 1996 [dostęp: 23 października 2011]. Dostępny w Internecie: http://www.bj.uj.edu.pl/bjmanus/manus_p.html 

 

OPIS BIBLIOGRAFICZNY DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO

(np. dysk optyczny, kaseta VHS, płyty DVD, baza danych, program komputerowy)

 

Schemat opisu:

Nazwisko, imię autora: Tytuł [typ nośnika], wydanie. Miejsce wydania: wydawca, rok. Numer ISBN/ISSN (jeśli istnieje)

 

Przykład:

Kopaliński, Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM], wersja 1.0.3.16 Łódź: Pro-media CD, 1998, ISBN 83-7231-731-3

 

WAŻNE INFORMACJE

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych są znormalizowane.

Najnowsza norma wprowadza obowiązek podawania numeru ISBN książki. Skrót ten pochodzi z angielskiego International Standard Book Number i jest międzynarodowym 10 – cyfrowym znakiem zawierającym informację o kraju, wydawcy i samej książce.

Norma nie precyzuje znaków interpunkcyjnych stosowanych w opisie bibliograficznym, jednak należy je stosować konsekwentnie, czyli stosować jednolitą interpunkcję we wszystkich przypisach, oddzielając każdy element od poprzedniego, np. kropką lub przecinkiem.

Opis piszemy w linii ciągłej – od marginesu do marginesu.

Numer ISBN nie przedzielamy na dwie linijki.

W opisie autora pomijamy informacje o jego stopniach naukowych i funkcjach.

Tytuły książek podaje się bez cudzysłowów.

Nazwę wydawcy możemy skracać, pisząc np. PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jeżeli jest to wydanie pierwsze lub nie ma informacji, które to wydanie, to ten element opisu pomijamy.

 

Na podstawie ,,Biblioteki w Szkole” 2012 nr 1 opracowała Ewa Balcerzak