Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ERASMUS+  sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 –
„Mobilność edukacyjna”

Projekt:  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim po raz kolejny uzyskał możliwość realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych : „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego”  w ramach programu ERASMUS+  sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”.

Wyjazd naszych uczniów do Wielkiej Brytanii na praktyki zawodowe jest dofinansowywany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich uczących się w zawodzie technik logistyk, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania w trzecim roku nauki realizują praktyki zawodowe.

Głównym celem projektu zagranicznych praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, nabycie nowych kompetencji zawodowych i  językowych  oraz rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie, a także  poznanie kultury Wielkiej Brytanii i środowiska zróżnicowanego kulturowo. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty Europass Mobility, które w połączeniu z nabytymi kompetencjami zwiększą konkurencyjność naszych uczniów zarówno na  krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Projekt zakłada wyjazd dwóch dziesięcioosobowych grup, wyłonionych w procesie rekrutacji z klas trzecich uczących się w zawodzie technik logistyk, w terminach: 27 marca – 07 kwietnia 2017r oraz  16 kwietnia – 27 kwietnia 2018r.

Miejscem praktyk będą firmy funkcjonujące w Portsmouth, Hampshire w Wielkiej Brytanii.

Przed wyjazdem na praktyki zakwalifikowani uczniowie będą uczestniczyli w programie przygotowawczym, obejmującym przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne.

 

Zadania  poprzedzające wyjazd:

 1. Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z regulaminem rekrutacji  oraz zasadą jednakowego traktowania kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w stronie www.
 2. Spotkanie z rodzicami w celu omówienia programu i warunków praktyk oraz zasad kontaktowania się dzieci z rodzicami w czasie odbywania praktyk.
 3. Przygotowanie językowe uczestników w celu sprawnego komunikowania się  podczas praktyk oraz  poza godzinami pracy, w tym poszerzenie terminologii  zawodowej i wzbogacenie mowy potocznej.
 4. Przygotowanie kulturowe pod kątem przybliżenia kultury i historii, obyczajów i zasad współżycia w wielokulturowym społeczeństwie.
 5. Przygotowanie w zakresie psychologii i dworactwa zawodowego pod kątem radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach zarówno w miejscu pracy jak i w życiu codziennym.

 

Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie realizacji zagranicznych praktyk zawodowych czuwać będą opiekunowie – nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych

Koordynatorka

Elżbieta Czaja

 

Edycja 2016 - 2017

 1. Zasady rekrutacji
 2. Formularz aplikacyjny
 3. WYNIKI REKRUTACJI
 4. Plan zajęć przygotowujących
 5. Spotkanie z rodzicami
 6. Początek praktyk
 7. Koniec praktyk
 8. Regulamin_konkursu_multimedialnego
 9. Szkolenie Job Shadowing w branży logistycznej

 

Edycja 2017 - 2018

1. Zasady rekrutacji Wielka Brytania

2. Formularz aplikacyjny

 

Uczniowe podczas odbywania praktyk w edycji 2016 - 2017

 

ďťż