Rekrutacja na wyjazd do Wielkiej Brytanii

 

ERASMUS+  sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 –
„Mobilność edukacyjna”

Projekt:  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego”

Nr projektu: 2016-1-PL01-KA102-025171 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim po raz kolejny uzyskał możliwość realizacji projektu zagranicznych praktyk zawodowych : „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kształcenia zawodowego”  w ramach programu ERASMUS+  sektora Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Akcja 1 – „Mobilność edukacyjna”.

Wyjazd naszych uczniów do Wielkiej Brytanii na praktyki zawodowe jest dofinansowywany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Projekt jest skierowany do uczniów klas trzecich uczących się w zawodzie technik informatyk, którzy zgodnie z ramowym planem nauczania w trzecim roku nauki realizują praktyki zawodowe.

Głównym celem projektu zagranicznych praktyk zawodowych jest zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, nabycie nowych kompetencji zawodowych i  językowych  oraz rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i umiejętności pracy w grupie, a także  poznanie kultury Wielkiej Brytanii i środowiska zróżnicowanego kulturowo. Uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty Europass Mobility, które w połączeniu z nabytymi kompetencjami zwiększą konkurencyjność naszych uczniów zarówno na  krajowym jak i europejskim rynku pracy.

Projekt zakłada wyjazd dwóch dziesięcioosobowych grup, wyłonionych w procesie rekrutacji z klas trzecich uczących się w zawodzie technik informatyk, w terminach: 22 maja – 02 czerwca 2017r. oraz  16.04.2018r – 27.04.2018r

Miejscem praktyk będą firmy funkcjonujące w Portsmouth, Hampshire w Wielkiej Brytanii.

Przed wyjazdem na praktyki zakwalifikowani uczniowie będą uczestniczyli w programie przygotowawczym, obejmującym przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne.

Zadania  poprzedzające wyjazd:

  1. Nabór uczestników w drodze rekrutacji zgodnie z regulaminem rekrutacji  oraz zasadą jednakowego traktowania kandydatów. Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane w stronie www.
  2. Spotkanie z rodzicami w celu omówienia programu i warunków praktyk oraz zasad kontaktowania się dzieci z rodzicami w czasie odbywania praktyk.
  3. Przygotowanie językowe uczestników w celu sprawnego komunikowania się  podczas praktyk oraz  poza godzinami pracy, w tym poszerzenie terminologii  zawodowej i wzbogacenie mowy potocznej.
  4. Przygotowanie kulturowe pod kątem przybliżenia kultury i historii, obyczajów i zasad współżycia w wielokulturowym społeczeństwie.
  5. Przygotowanie w zakresie psychologii i dworactwa zawodowego pod kątem radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach zarówno w miejscu pracy jak i w życiu codziennym.

Nad bezpieczeństwem uczniów w czasie realizacji zagranicznych praktyk zawodowych czuwać będą opiekunowie – nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych

Ważne terminy:

  1. Test z języka angielskiego oraz informatyki: 17 października, godz. 13.15
  1. Rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim): 25 października, godz. 15.00, sala nr 9

Koordynator

Daniel Szczypior

  1. Zasady rekrutacji
  2. Formularz
ďťż