Współpraca z Firm± AQ Wiring Systems STG

W dniu 13 marca 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy z Firm± AQ  Wiring Systems STG  Sp.z o.o . Z ramienia Firmy AQ umowę podpisała Pani Ewa Sulewska -Dyrektor Zarz±dzaj±cy natomiast z ramienia Zespołu Szkół Ekonomicznych Pan Tadeusz Burczyk -dyrektor Szkoły. Współpraca między pracodawc± a szkoł± dotyczy przede wszystkim organizacji praktyk zawodowych, oraz prowadzenia zajęć praktycznych  w zakresie kształcenia uczniów w zawodzie technik automatyk i technik informatyk. Współpraca ta służyć będzie doskonaleniu umiejętno¶ci zawodowych  oraz promowania kierunków zgodnych z potrzebami współczesnego rynku pracy.

                                                                                              Kierownik praktycznej nauki zawodu

                                                                                                         Stanisława Gł±b-Brandt