Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

Regulamin korzystania
z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
w bibliotece szkolnej ZSE w Starogardzie Gdańskim

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie po okazaniu identyfikatora oraz pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów przed lekcjami oraz poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy.
 11. Zabrania się wkładania własnych płyt CD lub innych nośników do stacji dysków bez zgody bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub innym nośniku i wydrukowane.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel-bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Niestosowanie się do Regulaminu powoduje ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z komputerów w bibliotece oraz zobowiązuje do naprawienia wyrządzonych szkód.

                                                                             Opracowała : Ewa Balcerzak