Ćwiczyć każdy może

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej

„Ćwiczyć każdy może”

organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu

Cel akcji

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach:

  

Ruch w szkole

1. wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1)

2. wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego(obszar nr 2)

3. edukacja zdrowotna (obszar nr 3)

4. kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4)

5. pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5

6. zajęcia zorganizowane (obszar nr 6)

7. zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7)

8. aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8)

9. aktywny wypoczynek (obszar nr 9)

 

Wychowanie fizyczne, zajęcia klasowo-lekcyjne

Jednym z głównych zadań szkoły jest łagodne wprowadzenie uczniów w świat wiedzy oraz dbałość o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Wychowanie fizyczne kształtując nawyk aktywności fizycznej i troski o zdrowie wspiera prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

Nabywanie sprawności fizycznej jest tylko częścią wychowania fizycznego, które jest integralną częścią wychowania w ogóle. Sprawność fizyczna nie jest wyłącznie domeną, za którą odpowiada szkoła i nauczyciele wychowania fizycznego. Jest ona wypadkową zainteresowań dzieci ich rodziców, działań szkoły oraz mentalności całego społeczeństwa.

 

Wychowanie fizyczne, alternatywne formy

Od roku szkolnego 2009/2010 począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, poprzez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego mogą być realizowane w formie zajęć do wyboru przez uczniów. Pozostała cześć zajęć realizowane jest w formie zajęć klasowo-lekcyjnych. 

Cele prowadzenia zajęć do wyboru przez uczniów:

• przystosowanie oferty szkoły do oczekiwań i potrzeb uczniów;

• zapewnienie różnorodności zajęć, w tym dla uczniów mniej sprawnych ruchowo; oferta szkoły może obejmować każdy rodzaj aktywności fizycznej np. turystyka piesza, rowerowa, górska, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, lub dowolny sport, np. szachy;

• bardziej efektywna i bliższa potrzebom uczniów realizacja zajęć wykorzystująca uwarunkowania lokalne i tradycje środowiskowe.

 

Edukacja zdrowotna

W nowej podstawie programowej znacznie silniej niż dotychczas zarysowano związki wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. W zakres treści nauczania wychowania fizycznego została włączona bowiem istotna część treści ścieżki edukacyjnej – edukacja zdrowotna z dotychczasowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Edukacja zdrowotna ma na celu kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Nasza szkoła podjęła zadania w następujących obszarach:

Tytuły:

  1. Zajęcia edukacyjne (obszar 1) - Zabawy i gry oswajające z piłką siatkową, doskonalenie zagrywki sposobem górnym.

  2. Zajęcia edukacyjne (obszar 1) - Kształtowanie koordynacji ruchowej poprzez zabawę w wyścigach rzędów.

  3. Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2) - Kształtowanie orientacji przestrzennej i poczucia rytmu. Nauka elementów układu choreograficznego poloneza.

  4. Alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (obszar nr 2) - Pokonywanie tras sprawnościowych parku linowego dostosowanych do wieku uczestników.

  5. Aktywność w gronie rodziny (obszar 8) - W Zespole Szkół Ekonomicznych przez nauczycieli zorganizowany został Turniej Mikołajkowy Piłki Siatkowej z udziałem najbliższych członków rodziny.

  6. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3) - Rola aktywności ruchowej w życiu - gryi ćwiczenia na lodzie z wykorzystaniem łyżew.

  7. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3) - Pomiary wzrostu, wagi oraz obwodów ciała. Obliczanie BMI. Rola aktywności ruchowej w życiu.
  8. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli (obszar nr 4) - Seminarium  "Aktywność fizyczna szansą na zdrowie " zorganizowanym w dniach 24 - 25  października 2013 roku w Jastrzębiej Górze przez Pomorskiego Kuratora  Oświaty w Gdańsku oraz "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp.  z o.o. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gdańsku

  9. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5) - Szkolna Liga futsal

Tags

ďťż