Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych

REGULAMIN

PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

TECHNIKUM  Nr 1   IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

§1 

Postanowienia wstępne

 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu
 3. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie wakacji letnich.
 4. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.

  §2

Cel praktyk zawodowych

 

 1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Celem praktyki zawodowej jest także:
  a) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
  b) doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
  c) wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów;
  d) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
  e) poszanowanie mienia.
 3. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla danego zawodu.

 4. §3

Miejsce i termin odbywania praktyk zawodowych

 

 1. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta między szkołą a zakładem pracy.
 2. Praktyka jest organizowana w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalanym na dany rok szkolny przez Dyrektora i Wicedyrektora ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania na początku roku szkolnego
 3. Praktyki odbywają się w podmiotach gospodarczych (zakładach pracy), które gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 4. Zakłady pracy wskazane przez ucznia muszą być wcześniej uzgodnione z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania.

§4

Obowiązki ucznia
I Przygotowanie do praktyki

 1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania , które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki,

2) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk,

3) przygotowanie zeszytu zwanego „dzienniczkiem praktyk".

 1. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej
  II Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej poprzez:

1) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,

2) właściwą postawę i kulturę osobistą ,

3) odpowiedni ubiór,

4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

5) dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,

6) przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy,

7) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej poprzez rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,

8) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,

9) przedkładanie dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk oraz Wicedyrektorowi ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania – do kontroli,

10) uzyskanie pozytywnej opinii i oceny wpisanej do karty oceny praktyk,

11) przekazanie - w ciągu 3 dni od zakończenia praktyki - uzupełnionego dzienniczka praktyk oraz wykonanej prezentacji z odbytej praktyki Wicedyrektorowi ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania– celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

 III. Nieobecność na praktyce

Nieobecność na praktyce musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:                                                                                                                                                                         

1) zwolnienie lekarskie przedstawione zakładowemu opiekunowi praktyk,                                                           

2) informacja o nieobecności przekazana do zakładu pracy oraz do szkoły  - Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

3) Nieobecność usprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania.

§5

Prawa ucznia:

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

1) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,                                                                                                                                                     
2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,                                                                       
3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,                                                                                   
4) zapoznania z kryteriami oceniania,                                                                                                                      
5)  informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.                                                                                                                                                 
6)  zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,                                                                                                                       
7)  uzyskania wpisu opinii oraz oceny z praktyki  w ostatnim dniu jej trwania,                                                   
8)  właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 §6

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

1) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,                                                                          

2) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy                                                                   

3) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,                                               
4)  skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,                                                                                  
5)  przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,                                                                          
6)  zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,                                                          
7)  kontrolować dzienniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,                                          
8)  zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,                                                    
9)  zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi  Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania

10)  utrzymywać stały kontakt z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania  odpowiedzialnym za praktyki z ramienia Technikum,
11)  informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,                                                                                                                                                     
12)  poinformować ucznia o propozycji oceny,                                                                                                
13)  ocenić praktykę i dokonać wpisu do karty oceny praktyki wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk, 

Ocena praktyki zawodowej

 1. Podstawa ustalenia oceny
 2. Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania na podstawie:
  1) propozycji oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki,
  2) wyników kontroli praktyk prowadzonych przez Wicedyrektora ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania lub Dyrektora Szkoły
  3) uzupełnionego dzienniczka praktyk
  4) wykonanej prezentacji z odbytej praktyki.
 3. Niezaliczenie praktyki zawodowej

Niezaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej (w wymiarze co najmniej 50%);

c . samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

 1. braku wymaganej dokumentacji praktyki;
 2. złamania dyscypliny;
 3. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
 4. uzyskania negatywnej oceny;
 5. niedostarczenia Wicedyrektorowi ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania dzienniczka praktyk oraz prezentacji z praktyk w wymaganym terminie.

 

Niezaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

 

Data dodania: 2019-04-02 08:45:15
Data edycji: 2021-04-25 10:41:34
Ilość wyświetleń: 1460
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej