Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych

REGULAMIN

PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 

TECHNIKUM  Nr 1   IM. NOBLISTÓW POLSKICH

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

§1 

Postanowienia wstępne

 1. Praktyka zawodowa stanowi integralną część procesu dydaktycznego.
 2. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu
 3. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie wakacji letnich.
 4. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, a jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy na tych samych zasadach co pracownicy.

  §2

Cel praktyk zawodowych

 

 1. Celem praktyki zawodowej jest zastosowanie i pogłębienie zdobytej w szkole wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Celem praktyki zawodowej jest także:
  a) wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
  b) doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
  c) wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów;
  d) wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
  e) poszanowanie mienia.
 3. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dla danego zawodu.

 4. §3

Miejsce i termin odbywania praktyk zawodowych

 

 1. Podstawą realizacji praktyk zawodowych uczniów jest umowa zawarta między szkołą a zakładem pracy.
 2. Praktyka jest organizowana w terminach zgodnych z harmonogramem praktyk ustalanym na dany rok szkolny przez Dyrektora i Wicedyrektora ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania na początku roku szkolnego
 3. Praktyki odbywają się w podmiotach gospodarczych (zakładach pracy), które gwarantują realizację programu praktyki oraz zdobycie przez ucznia określonych umiejętności.
 4. Zakłady pracy wskazane przez ucznia muszą być wcześniej uzgodnione z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania.

§4

Obowiązki ucznia
I Przygotowanie do praktyki

 1. Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez:

1) zapoznanie się z informacjami przekazanymi na spotkaniu z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania , które odbywa się przed rozpoczęciem praktyki,

2) zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu oraz programem praktyk,

3) przygotowanie zeszytu zwanego „dzienniczkiem praktyk".

 1. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej
  II Uczeń ma obowiązek zachowania dyscypliny w czasie odbywania praktyki zawodowej poprzez:

1) odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP,

2) właściwą postawę i kulturę osobistą ,

3) odpowiedni ubiór,

4) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,

5) dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia,

6) przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów pracy,

7) aktywne uczestniczenie w praktyce zawodowej poprzez rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna praktyk,

8) systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,

9) przedkładanie dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi praktyk oraz Wicedyrektorowi ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania – do kontroli,

10) uzyskanie pozytywnej opinii i oceny wpisanej do karty oceny praktyk,

11) przekazanie - w ciągu 3 dni od zakończenia praktyki - uzupełnionego dzienniczka praktyk oraz wykonanej prezentacji z odbytej praktyki Wicedyrektorowi ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania– celem wystawienia przez niego oceny z praktyki zawodowej.

 III. Nieobecność na praktyce

Nieobecność na praktyce musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest:                                                                                                                                                                         

1) zwolnienie lekarskie przedstawione zakładowemu opiekunowi praktyk,                                                           

2) informacja o nieobecności przekazana do zakładu pracy oraz do szkoły  - Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę,

3) Nieobecność usprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez pracodawcę w porozumieniu z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania.

§5

Prawa ucznia:

W czasie odbywania praktyki uczeń ma prawo do:

1) zapoznania z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,                                                                                                                                                     
2) zapoznania z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy,                                                                       
3) wykonywania zadań wynikających z programu praktyk,                                                                                   
4) zapoznania z kryteriami oceniania,                                                                                                                      
5)  informowania szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.                                                                                                                                                 
6)  zapoznania z sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,                                                                                                                       
7)  uzyskania wpisu opinii oraz oceny z praktyki  w ostatnim dniu jej trwania,                                                   
8)  właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej.

 §6

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca ma obowiązek:

1) zapoznać uczniów z obowiązującym w zakładzie regulaminem,                                                                          

2) zapoznać uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami zakładu pracy                                                                   

3) zapoznać uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach,                                               
4)  skierować uczniów na odpowiednie stanowiska pracy,                                                                                  
5)  przydzielić uczniom zadania wynikające z programu praktyk,                                                                          
6)  zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną,                                                          
7)  kontrolować dzienniczki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia,                                          
8)  zapoznać uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk,                                                    
9)  zwolnić ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi  Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania

10)  utrzymywać stały kontakt z Wicedyrektorem ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania  odpowiedzialnym za praktyki z ramienia Technikum,
11)  informować szkołę o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.,                                                                                                                                                     
12)  poinformować ucznia o propozycji oceny,                                                                                                
13)  ocenić praktykę i dokonać wpisu do karty oceny praktyki wraz z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk, 

Ocena praktyki zawodowej

 1. Podstawa ustalenia oceny
 2. Ocenę końcową za praktykę zawodową ustala Wicedyrektor ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania na podstawie:
  1) propozycji oceny wystawionej przez zakładowego opiekuna praktyki,
  2) wyników kontroli praktyk prowadzonych przez Wicedyrektora ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania lub Dyrektora Szkoły
  3) uzupełnionego dzienniczka praktyk
  4) wykonanej prezentacji z odbytej praktyki.
 3. Niezaliczenie praktyki zawodowej

Niezaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki;
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej (w wymiarze co najmniej 50%);

c . samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki;

 1. braku wymaganej dokumentacji praktyki;
 2. złamania dyscypliny;
 3. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy;
 4. uzyskania negatywnej oceny;
 5. niedostarczenia Wicedyrektorowi ds. Kształcenia Zawodowego i Wychowania dzienniczka praktyk oraz prezentacji z praktyk w wymaganym terminie.

 

Niezaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do niepromowania ucznia do klasy programowo wyższej.

 

 

Data dodania: 2019-04-02 08:45:15
Data edycji: 2021-04-25 10:41:34
Ilość wyświetleń: 3460
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej