Elektroniczna rekrutacja do szkoły 2024 - 2025
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu poniższe dane:

 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest  Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul. Sobieskiego 6,  83-200 Starogard Gdański.  

 

 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

 

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Szkołę Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, panią Anną Dudek, pod adres e-mail: iod.annadudek@gmail.com , kontakt telefoniczny: 532 275 152 lub na adres pocztowy Administratora.

 

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 

- rekrutacji do Szkoły

- realizacji obowiązku nauki

- przeprowadzania egzaminu maturalnego,

- przeprowadzania egzaminów zawodowych,

- realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję Szkoły

- udzielania młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- realizacji  statutowych  zadań  dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w Szkole 

- promocja działalności Szkoły

- rekrutacja na wolne stanowiska pracy

 

 

 

 

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych:

 

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;

ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

oraz inne przepisy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, pozostałe przepisy nakładające obowiązki na Szkołę, zgody i akty wykonawcze  do w/w  ustaw.

 

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

 

Tak, podanie danych osobowych określonych w wyżej wymienionych przepisach jest obowiązkowe.

Ponadto w oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

 

 

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Zespołu Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w zakresie przetwarzanych danych?

 

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych -RODO, tj. ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do usunięcia danych, na które kandydat wyraził zgodę w momencie jej odwołania, prawo ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

 

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego,  którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów oraz gdy nasze zadania realizują podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, w którym przechowujemy Państwa dane).

 

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji, zgodnie z JRWA.

W  celu  rozliczalności  tj.  udowodnienia  przestrzegania  przepisów  dotyczących przetwarzania   danych   osobowych będziemy  przechowywać  dane  przez  okres, w którym Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim zobowiązany jest   do   zachowania   danych   lub   dokumentów  je zawierających   dla   udokumentowania   spełnienia   wymagań   prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne

 

 

Czy  przekazujemy  Państwa  dane  do  państw  spoza  Europejskiego  Obszaru Gospodarczego?

 

Nie

 

 

 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Państwa prawa?

 

Nie

Data dodania: 2017-01-12 21:26:19
Data edycji: 2023-04-21 12:04:06
Ilość wyświetleń: 3966
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej