Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Programy praktyk zawodowych

Programy praktyk zawodowych

PROGRAM PRAKTYK- TECHNIK EKONOMISTA


Cele i zadania praktyki zawodowej

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) obliczania podatków;

 3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) prowadzenia rachunkowości;

 5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Celem praktyki zawodowej jest pogłębianie wiadomości i doskonalenie umiejętności nabytych podczas zajęć lekcyjnych oraz przygotowanie uczących się do wykonywania przyszłych zadań zawodowych. Praktyki zawodowe maja służyć pogłębianiu i rozszerzaniu wiadomości i umiejętności uzyskanych na zajęciach edukacyjnych w szkole. Praktyki zawodowe powinny również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wzmacniać poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia i uczciwość. Praktyki zawodowe mogą się odbywać w jednostce organizacyjnej /przedsiębiorstwie /
Praktyka zawodowa ma umożliwić łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną, w rzeczywistych warunkach pracy ekonomisty. Zadaniem praktyki zawodowej jest także kształtowanie odpowiedzialności za wykonaną pracę, ćwiczenie samodyscypliny i umiejętności organizacji pracy własnej oraz przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista.

3. Organizacja praktyki zawodowej
Miejsce praktyki zawodowej-  wybrane przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjne

 klasa II ta - , wymiar praktyki : 80 godzin (8 godz. dziennie przez 2 tygodnie)

klasa III ta - , wymiar praktyki : 160 godzin (8 godz. dziennie przez 4 tygodnie)

4. Praktyki zawodowe w dziale: zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych- kl. II Te- 80 godzin
Uszczegółowione efekty kształcenia
Uczeń po zrealizowaniu praktyki potrafi określić:

- zadania statutowe jednostki organizacyjnej oraz strukturę organizacyjną jednostki.
- formę prawną jednostki organizacyjnej i regulaminy wewnętrzne.
- mechanizm obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej.
- formy i techniki zaopatrzenia.
- dokumentację gospodarki magazynowej.
- dokumentację zakupu i sprzedaży.
- dokumentację środków pieniężnych.
- dokumentację pracowniczą.
- działania marketingowe.
- współpracę jednostki organizacyjnej z otoczeniem.
- rozliczenia z instytucjami publiczno-prawnymi.

Uczeń po zrealizowaniu praktyki potrafi

Rozpoznać formę organizacyjno-prawną jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe, odczytać powiązania z komórkami organizacyjnymi na podstawie struktury organizacyjnej jednostki;
Rozróżnić dokumenty sporządzane w dziale zaopatrzenia, sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej działu zaopatrzenia, rozróżnić dokumenty sporządzane w dziale handlowym;  
Sporządzać dokumenty występujące w praktyce gospodarczej działu handlowego, rozróżnić dokumenty potwierdzające zdarzenia gospodarcze związane ze środkami pieniężnymi;  
Zidentyfikować przepisy prawa w zakresie różnych podatków, rozróżniać rodzaje podatków;  
Zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do właściwej grupy podatków według klasyfikacji podatków w polskim systemie podatkowym;  
Zaliczać podatki odprowadzane przez jednostkę organizacyjną do podatków obciążających koszty działalności jednostki i zmniejszających wynik brutto jednostki; 
Obliczyć podatki obciążające koszty działalności jednostki organizacyjnej;  
Identyfikować ulgi i zwolnienia podatkowe;
Dobrać formularz deklaracji podatkowej do rodzaju podatku;
Powiązać zapisy w rejestrze zakupu i sprzedaży faktur VAT z zapisami w deklaracji VAT
Rozróżnić dokumentację pracowniczą;
Zidentyfikować cel sporządzenia deklaracji rozliczeniowej – ZUS DRA, wyjaśnić różnicę między deklaracją ZUS DRA, a imiennym raportem miesięcznym ZUS RCA;
Określić termin składania deklaracji rozliczeniowych i opłaty składek;  
Powiązać informacje z karty przychodów pracownika z naliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;  
Obsługiwać programy komputerowe do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeniowych i podatkowych stosowane w jednostce organizacyjnej;

Obliczyć i zinterpretować podstawowe miary oraz wskaźniki analizy ekonomicznej, rozróżnić metody, rodzaje i etapy analizy ekonomicznej;
Przygotować informacje o wykonywaniu zadań organizacji niezbędne do analizy
ekonomicznej i sprawozdawczości, sporządzać sprawozdania z wykonania zaplanowanych zadań;
Przygotowywać w różnych formach, prezentacje materiałów planistycznych i analitycznych, .obsługiwać programy komputerowe do obliczeń, analiz i sprawozdań oraz z systemu e-statystyki stosowane w jednostce organizacyjnej;  
Sporządzanie dokumentów w programie do prowadzenia gospodarki magazynowej i sprzedaży
Sporządzanie dokumentów środków pieniężnych w programie komputerowym
Sporządzanie deklaracji VAT 7 w programie komputerowym

5. Zadania zawodowe do zrealizowania 

1) Określenie zadań statutowych jednostki organizacyjnej.
2) Określenie i wybór formy organizacyjno-prawnej jednostki organizacyjnej.
3) Sporządzenie dokumentów związanych ze zgłoszeniem działalności gospodarczej.
4) Opracowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zakresów czynności poszczególnych komórek organizacyjnych.
5) Opracowanie regulaminów:
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania
6) Zapoznanie z dokumentami występującymi w przedsiębiorstwie i ich obiegiem.
7) Określenie zakresu współpracy jednostki organizacyjnej z otoczeniem.
- Kontrahenci
- Instytucje ubezpieczeniowe
- Banki
- Urząd Skarbowy
8) Zatrudnienie pracowników i sporządzenie dokumentacji.
9) Obliczanie wynagrodzeń.
10) Przygotowanie produkcji pod względem konstrukcyjnym i technologicznym.
11) Prowadzenie gospodarki zaopatrzeniowej.
12) Prowadzenie gospodarki magazynowej.
13) Organizowanie zbytu produktów.
14) Prowadzenie działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
15) Dokumentowanie obrotu środkami pieniężnymi.
16) Prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych.

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości- klasa III Ta- 160 godzin
1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych
Uczeń:
1) sporządza i kontroluje dowody księgowe oraz kwalifikuje je do księgowania;
2) interpretuje zdarzenia gospodarcze dokumentowane dowodami księgowymi;
3) przestrzega zasad przechowywania dowodów księgowych;
4) klasyfikuje aktywa i pasywa;
5) wycenia aktywa i pasywa w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy;
6) identyfikuje kategorie wynikowe;
7) przestrzega zasad i stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
8) przestrzega zasad funkcjonowania kont księgowych;
9) otwiera i zamyka księgi rachunkowe;
10) ewidencjonuje operacje bilansowe i wynikowe na kontach syntetycznych i analitycznych
w różnych jednostkach;
11) rozlicza koszty działalności organizacji;
12) planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych;
13) rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów;
14) ustala wynik finansowy metodą statystyczną i metodą księgową;
15) poprawia błędy w dowodach księgowych i księgach rachunkowych;
16) sporządza zestawienie obrotów i sald;
17) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych;
18) stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe.
2. Prowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji
Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji;
2) przeprowadza inwentaryzację różnymi metodami;
3) ustala i interpretuje różnice inwentaryzacyjne;
4) rozlicza różnice inwentaryzacyjne;
5) sporządza dokumentację przebiegu inwentaryzacji.
3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej
Uczeń:
1) sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe;
2) identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej;
3) dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej;
4) oblicza wskaźniki analizy finansowej;
5) ocenia sytuację majątkową i finansową organizacji

 

 Uczeń na praktyce poznaje:

   -Strukturę organizacyjną działu głównego księgowego.

- Kryteria podziału prac księgowych.

 -Zakres obowiązków pracowników działu księgowości.

 -Zasady (polityka) rachunkowości jednostki organizacyjnej.

 - Tworzenie i obieg dokumentacji księgowej

- Archiwizowanie dokumentacji księgowej.

 - Ewidencję komputerowa.

- Formy rozliczeń z kontrahentami jednostki organizacyjnej.

 - System komunikowania się z bankiem (Home Banking).

 - Zadania działu inwentaryzacji.

 

Uczeń po zrealizowaniu praktyki potrafi:

 1. skorzystać z instrukcji obiegu dokumentów stosowanej w jednostce organizacyjnej;
 2. oddzielić dokumenty księgowe podlegające i niepodlegające księgowaniu;
 3. dokonać kontroli wstępnej dowodów księgowych;
 4. zastosować pieczęcie dekretacyjne do kwalifikowania dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych;
 5. określić okres przechowywania różnych dowodów i dokumentów księgowych występujących w jednostce organizacyjnej;
 6. określić podstawowe wymogi dotyczące ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu komputera dotyczące zapisów księgowych i wydruku danych;
 7. zaewidencjonować różne operacje gospodarcze na podstawie dowodów zakwalifikowanych do ujęcia w księgach rachunkowych;
 8. zidentyfikować formy rozliczeń bezgotówkowych stosowanych w rozliczeniach z kontrahentami jednostki organizacyjnej;
 9. wyjaśnić cel sporządzania poszczególnych dokumentów obrotu gotówkowego;
 10. obsługiwać program komputerowy do księgowania operacji gospodarczych stosowany w jednostce organizacyjnej;
 11. rozróżniać metody inwentaryzacji;

12.okreslić przyczyny powstałych różnic inwentaryzacyjnych;

13.podać treść ekonomiczną powstałych różnic inwentaryzacyjnych


6.Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyk zawodowych w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:
- pracowitość, punktualność, etykę zawodową, kulturę osobistą, rzetelność w wykonywaniu zleconych zadań, wykorzystanie wiadomości i umiejętności uzyskanych w szkole, systematyczność zapisów w dzienniczku praktyk zawodowych.
Ocena końcowa i opinia o praktykancie powinna być zapisana w karcie oceny praktyki.

 

*****************************************************************************************

 

Technik analityk

Praktyki zawodowe –wymiar 6 tygodni klasa III

 1. Czynności związane z organizacją prac w laboratorium
 2. Czynności związane z przygotowaniem próbek do analiz
 3. Analiza próbek
 4. Czynności związane z organizacją prac w laboratorium

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał nauczania

 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe występujące w środowisku prac;

-        Regulaminy obowiązujące w zakładzie pracy.

-        Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

-        Zasady magazynowania surowców.

-        Zadania i organizacja pracy w laboratorium.

-        Wykorzystanie sprzętu i aparatury laboratoryjnej.

-        Charakteryzowanie rodzajów prac przygotowawczych.

-        Określanie sposobów prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych prac.

-         Charakteryzowanie zasad współpracy pracowników i kierownictwa.

 scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

 zapobiegać zagrożeniom wynikającym z wykonywania zadań zawodowych;

 wskazać skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

scharakteryzować skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w laboratorium analitycznym;

 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska podczas prac w laboratorium analitycznym;

 określić zasady regulaminu pracy w laboratorium analitycznym;

 zastosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania zadań zawodowych;

 udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia w wypadkach przy pracach laboratoryjnych;

 zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas użytkowania, magazynowania i konserwowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium chemicznym;

 wykorzystać w sposób racjonalny sprzęt i aparaturę laboratoryjną;

 zmontować zestawy do prac laboratoryjnych;

wykonać wzorcowanie i sprawdzenia okresowe laboratoryjnych przyrządów pomiarowych;

 prowadzić dokumentację magazynową sprzętu i aparatury laboratoryjnej;

określić podstawowe sposoby racjonalnego zagospodarowania odpadów w laboratorium analitycznym;

prowadzić dokumentację gospodarki odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym;

rozmieścić odczynniki chemiczne w magazynie zgodnie z zasadami przechowywania;

 zastosować przepisy prawa dotyczące gospodarki opakowaniami.

 

 1. Czynności związane z przygotowaniem próbek do analiz

 

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał nauczania

 zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

-        Metody oczyszczania i rozdzielania substancji chemicznych.

-        Metody chemiczne, fizykochemiczne do oceny jakości odczynników chemicznych.

-        Karty charakterystyk substancji i ich mieszanin.

-        Otrzymywanie i oczyszczanie substancji gazowych, ciekłych i stałych.

-        Zasady pobierania, utrwalania i przechowywania próbek.

-        Narzędzia i przyrządy do pobierania próbek.

-        Techniki zabezpieczania i sposoby przechowywania próbek

-        Zasady przygotowywania reprezentatywnych próbek do analiz.

-         Normy prawne w Unii Europejskiej w odniesieniu do stosowanych metod i opracowania wyników.

 zastosować wymagania z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacją stanowisk pracy w zakładzie branży chemicznej;

 dobrać sprzęt i materiały do wykonywanych zadań zawodowych;

 dobrać odzież ochronną i środki ochrony osobistej do określonych prac zawodowych;

 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania określonych prac zawodowych;

 zastosować metody i techniki przygotowania próbek do badań;

 przeprowadzić operacje rozdrabniania, mielenia, suszenia próbki do badań;

 przeprowadzić proces mineralizacji próbki do badań;

 monitorować jakość wykonywanych zadań;

 ocenić jakość wykonanych zadań według przyjętych kryteriów;

 słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

 argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

 zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

 

 1. Analiza próbek

 

Uszczegółowione efekty kształcenia

Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

Materiał nauczania

BHP 1. zorganizować stanowisko pracy laboratoryjnej z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

-       Zasady pracy w laboratorium analitycznym.

-       Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

-       Techniki pracy laboratoryjnej podczas wykonywania badań analitycznych.

-       Analizy środowiskowe.

 

BH 2. zastosować wymagania z zakresu ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska związanych z organizacją stanowisk pracy w zakładzie branży chemicznej;

BHP 3. dobrać sprzęt i materiały do wykonywanych zadań zawodowych;

BHP 4. dobrać odzież ochronną i środki ochrony osobistej do określonych prac zawodowych;

BHP 5.  dobrać środki ochrony indywidualnej do prac wykonywanych w laboratoriach analizy chemicznej, środowiskowej oraz bioanalityki;

obsłużyć aparaturę pomiarową oraz wykonać jej konserwację;

zmierzyć podstawowe wielkości fizyczne i fizykochemiczne charakteryzujące substancje;

wykonać czynności laboratoryjne prowadzące do określania zawartości substancji w badanej próbce;

przeprowadzić analizę zgodności jakości surowców z dokumentacją technologiczną;

wykonać ocenę jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych na podstawie wyników analiz;

pobrać próbki analityczne w warunkach ciągłego procesu technologicznego;

zastosować techniki pracy laboratoryjnej obowiązujące w laboratorium mikrobiologicznym;

zaprojektować badania mikrobiologiczne wody pitnej, ścieków, powietrza oraz środków spożywczych;

zastosować techniki pracy laboratoryjnej specyficzne dla analizy biochemicznej;

przygotować próbki wody, ścieków, powietrza i gleby do badań fizykochemicznych;

przeprowadzić ocenę jakości wody, ścieków, powietrza i gleby na podstawie otrzymanych wyników badań;

sporządzić dokumentację wyników badań środowiskowych;

przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego;

respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej;

uwzględnić opinie i pomysły innych członków zespołu;

modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko,

rozwiązywać konflikty w zespole;

zaproponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy;

słuchać argumentów i wyjaśnień współpracowników;

argumentować swoje decyzje w rozmowach ze współpracownikami;

zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych.

 

 

**********************************************************************************************

 

Praktyki zawodowe – Technik Handlowiec

 

Materiał nauczania

 • Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów.
 • Sporządzanie dokumentów dotyczących przyjmowania dostaw towarów.
 • Normy towarowe oraz normy jakości związane z przechowywaniem i konserwacją towarów.
 • Magazynowanie towarów.
 • Przechowywanie towarów.
 • Oznakowanie towarów i opakowań.
 • Oferta handlowa przedsiębiorstwa handlowego.
 • Obliczanie cen towarów.
 • Prezentowanie towarów.
 • Obsługa klientów.
 • Rozmowa sprzedażowa.
 • Realizacja zamówień.
 • Pakowanie towarów.
 • Znaki towarowe i znaki jakości.
 • Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń technicznych stosowanych na stanowisku do przyjmowania dostaw i magazynowania towarów.
 • Formy transportu w przedsiębiorstwie handlowym.
 • Racjonalna gospodarka opakowaniami w przedsiębiorstwie handlowym.
 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż.
 • Postępowanie reklamacyjne w przedsiębiorstwie handlowym.
 • Metody analizy ekonomicznej stosowane w przedsiębiorstwie handlowym.

 

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na: wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą i zawodową, zdyscyplinowanie i punktualność, pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, samodzielność podczas wykonywania zadań, odpowiedzialność za powierzone mienie, zainteresowanie wykonywaną pracą.

Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien wpisać w dzienniku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia wraz z nabytymi przez niego umiejętnościami zawodowymi oraz propozycję oceny końcowej.

 

*************************************************************************************************

 

 

Praktyki zawodowe   Technik informatyk

 

 1. Organizacja praktyk zawodowych

 

Materiał nauczania

 • Normy jakości w produkcji komputerów osobistych.
 • Przepisy BHP podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych.
 • Przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów osobistych z normami elektromagnetycznymi (CE).
 • Zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
 • Gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
 • Organizacja i wyposażenie stanowiska montażowego i serwisowego.
 • Organizacja pracy przedsiębiorstwa.
 • Zasady odpowiedzialności za swoja pracę.
 • Hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy.
 • Obieg dokumentacji na stanowisku pracy.
 • Tajemnica służbowa.
 • Obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy.

 

 1. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy

 

Materiał nauczania

 • Symbole graficzne i oznaczenia podzespołów komputerowych.
 • Parametry techniczne podzespołów komputerowych.
 • Dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej.
 • Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych.
 • Montaż zestawu komputerowego z podzespołów.
 • Instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych.
 • Diagnostyka komputera osobistego.
 • Diagnostyka systemu operacyjnego
 • Zasady naprawy i konserwacji urządzeń techniki komputerowej.
 • Instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux).
 • Aktualizacja systemu operacyjnego.
 • Uruchamianie systemu operacyjnego.
 • Konfiguracja i zrządzanie systemem operacyjnym.
 • Zarządzanie dyskami i partycjami.
 • Obsługa zasobów (foldery, pliki).
 • Aplikacje systemowe.
 • Instalowanie i usuwanie aplikacji.
 • Rejestr systemu.
 • Programy użytkowe i narzędziowe.

 

 

 1. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej

 

Materiał nauczania

 • Sieciowe systemy operacyjne.
 • Windows Server, Linux, NetWare.
 • Instalacja serwera i konfiguracja serwera.
 • Programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi.
 • Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych.
 • Zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych.
 • Funkcje zarządzalnych przełączników.
 • Rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej.
 • Sieci wirtualne.
 • Metody ataków sieciowych.
 • Rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe.
 • Rodzaje i dobór UPS sieciowego.
 • Archiwizacja zasobów sieciowych.
 • Rodzaje testów i pomiarów pasywnych.
 • Rodzaje testów i pomiarów aktywnych.
 • Urządzenia diagnostyczne.
 • Narzędzia pomiarowe.
 • Konta użytkowników: lokalne i domenowe.
 • Grupy użytkowników.
 • Prawa użytkowników.
 • Profil użytkownika.
 • Zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej.
 • Zadania administracyjne.
 • Narzędzia administracyjne.
 • Uprawnienia NTFS.
 • Przydziały dyskowe.

 

4.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz ich obsługa

 

Materiał nauczania

 • Zasada wykonywania aplikacji po stronie klienta i serwera.
 • Systemy zarządzania treścią.
 • Rodzaje technologii i języków programowania właściwych do
  budowy aplikacji realizujących zadania po stronie klienta i serwera.
 • Współpraca aplikacji z internetową bazą danych.
 • Pobieranie, przekazywanie danych do internetowej bazy danych.
 • Metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy danych.
 • Dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami.
 • Konfiguracja internetowych baz danych na potrzeby aplikacji internetowych.
 • Testowanie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera.
 • Bezpieczeństwo aplikacji wykonywanych po stronie serwera.
 • Konfiguracja serwerów i przeglądarek pod obsługę aplikacji internetowych.
 • Tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy danych.
 •  
 • Zasady tworzenia witryn internetowych.

 

************************************************************************************************

 

Praktyki zawodowe - Technik organizacji reklamy

 

 1. Projektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych
 • Organizacja stanowiska pracy.
 • Obsługa programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwie.
 • Projektowanie reklamy, narzędzi promocji.
 • Standardy jakości.
 • Materiały do wykonywania reklam: baner, PCV, plexi, folia itd.).
 • Rodzaje nośników reklam (tablica, billboard, ulotka, samochody itd.).
 • Druk wielkoformatowy.
 • Rodzaje ploterów i maszyn drukujących.
 • Spot reklamowy.
 • Reklama internetowa.
 • Reklama prasowa.
 • Materiały do wykonywania reklam: baner, PCV, plexi, folia itd.).
 • Rodzaje nośników reklam (tablica, billboard, ulotka, samochody itd.).
 • Druk wielkoformatowy.
 • Rodzaje ploterów i maszyn drukujących.
 • Spot reklamowy.
 • Reklama internetowa.
 • Reklama prasowa.

 

 1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • Organizacja stanowiska pracy.
 • Prowadzenie rozmów sprzedażowych z klientami.
 • Zasady negocjacji.
 • Dokumenty dotyczące realizacji zamówień.
 • Obsługa programów komputerowych stosowanych w przedsiębiorstwie.
 • Standardy jakości.
 • Plan finansowy przebiegu kampanii reklamowej.
 • Obliczanie ceny sprzedaży.

 

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia

Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na: wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą i zawodową, zdyscyplinowanie i punktualność, pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, samodzielność podczas wykonywania zadań, odpowiedzialność za powierzone mienie, zainteresowanie wykonywaną pracą. Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien wpisać w dzienniku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia wraz z nabytymi przez niego umiejętnościami zawodowymi oraz propozycję oceny końcowej. Ważne z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy jest uwzględnienie w ocenie efektów kształcenia w obszarze kompetencje personalne i społeczne (KPS), zwłaszcza przestrzeganie zasad kultury i etyki.

 

 

*********************************************************************************************

Praktyki zawodowe – Technik Obsługi Turystycznej

 

 1. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży

 

Materiał nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w turystyce.
 • Ochrona środowiska w działalności turystycznej.
 • Programy komputerowe w działalności biura podróży.
 • Przepisy prawa w działalności biura podróży.
 • System ochrony klienta w działalności turystycznej.
 • Zakres odpowiedzialności w obsłudze ruchu turystycznego.
 • Potrzeby klientów a usługi turystyczne.
 • Programowanie imprez turystycznych.
 • Kalkulacja kosztów usług turystycznych.
 • Ceny imprez i usług turystycznych.
 • Dokumentacja dotycząca kalkulacji imprez i usług turystycznych.
 • Współpraca biura podróży z usługodawcami.
 • Zamawianie usług.
 • Rezerwacja imprez i usług turystycznych.
 • Komputerowe systemy rezerwacji usług.
 • Dokumentacja dotycząca zamawiania  usług turystycznych.
 • Czas wolny i jego organizacja podczas realizacji imprezy.
 • Potrzeby i oczekiwania klientów podczas realizacji imprezy turystycznej.
 • Metodyka obsługi grup turystycznych.
 • Dokumentacja imprez i  usług turystycznych  etapu realizacji.
 • Dokumenty finansowe potwierdzające realizację imprez i usług turystycznych.
 • Analiza realizacji imprez i usług turystycznych.

 

 1. Obiekty noclegowe

 

Materiał nauczania

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy  w obiekcie noclegowym.
 • Ochrona środowiska w działalności obiektu noclegowego.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku pracy.
 • Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w turystyce.
 • Międzynarodowe przepisy dotyczące działalności hotelarskiej.
 • Prawne regulacje dotyczące bazy noclegowej.
 • Klasyfikacja i kategoryzacja bazy noclegowej, zadania i struktura organizacyjna, technika pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych, organizacja pracy, kultura obsługi.
 • Umowy w hotelarstwie.
 • System ochrony klienta w obsłudze turystycznej.
 • Odpowiedzialność zakładów hotelarskich.
 • Usługi w obiektach noclegowych.
 • Potrzeby klienta a jakość obsługi w obiekcie noclegowym.
 • Kalkulacja usług noclegowych.
 • Ceny usług noclegowych.
 • Zamawianie usług w obiekcie noclegowym.
 • Rezerwacja usług w obiekcie noclegowym.
 • Komputerowe systemy rezerwacji usług.
 • Dokumentacja dotycząca realizacji usług noclegowych.
 • Dokumentacja dotycząca realizacji imprez i usług turystycznych.

 

 1. Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży

Materiał nauczania

 • Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań w turystyce.
 • Formy sprzedaży imprez i usług turystycznych.
 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż imprez turystycznych.
 • Dokumenty potwierdzające sprzedaż usług turystycznych.
 • Formy płatności.
 • Obsługa kasy fiskalnej i czytnika kart płatniczych.
 • Dokumenty potwierdzające płatność za imprezy turystycznych (faktura  VAT marża).
 • Dokumenty potwierdzające płatność za usługi turystyczne.
 • Umowy cywilnoprawne podczas  sprzedaży w biurze podróży.
 • Instrumenty marketingu w biurze podróży.
 • Koszty usług turystycznych.
 • Rozliczenie imprezy turystycznej w biurze podróży.
 • Opodatkowania imprez turystycznych.
 • Opodatkowania usług turystycznych.
 • Dokumenty księgowe.Operacje gospodarcze w działalności biura podróży.
 • Dokumentacja rozliczeniowa etapu sprzedaży w biurze podróży.

 

 

 1. Informacja turystyczna

 

Materiał nauczania

 • Bezpieczeństwa i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska na stanowisku pracy.
 • Informacja turystyczna, istota, cele i zadania.
 • Baza danych informacji turystycznej. Zakres informacji turystycznej.
 • Źródła informacji turystycznej. Odbiorcy informacji.
 • System informacji turystycznej w Polsce.
 • Materiały promocyjne wykorzystywane w działalności turystycznej.
 • Programy komputerowe wspomagające system informacji

 

 

 

Data dodania: 2019-04-02 08:44:48
Data edycji: 2021-04-24 10:20:03
Ilość wyświetleń: 4952
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej