Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim 2021

Wybieram przyszłość zawodową - podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim 2021

PRACODAWCO!!!!

PRZYJMIJ UCZNIA NA STAŻ LUB NA PRAKTYKĘ

 

Powiat Starogardzki poszukuje pracodawców chętnych do przyjęcia ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy, organizowany w ramach projektu pn. „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Poszukiwani są pracodawcy, którzy chcą przyjąć ucznia na praktykę lub staż w okresie kwiecień - listopad 2021 r., w następujących zawodach:

Szkoła

Zawód, w którym odbędzie się praktyka/staż

Liczba uczniów mogących wziąć udział w stażach/praktykach

Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Technik logistyk – staż

14

Technik programista - staż

1

Technikum im. Gen. J. Hallera w Owidzu

Technik elektronik - staż

1

Technik informatyk - staż

2

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

Technik hodowca koni - staż

2

Technik rolnik - staż

7

Technik architektury krajobrazu - staż

1

Technik weterynarii - staż

6

Zespół Szkół Zawodowych im mjr H. Dobrzańskiego w Starogardzie Gdańskim (Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum)

Technik mechanik - staż

9

Mechanik pojazdów samochodowych - praktyka

6

 

 

Organizacja praktyk zawodowych/staży zawodowych:

 1. Praktyki zawodowe/staże zawodowe realizowane będą zgodnie z obowiązującymi programami praktyk/staży odrębnymi do każdego zawodu (stanowiącymi załączniki do niniejszego ogłoszenia), które będą następnie zindywidualizowane w trakcie realizacji praktyki/stażu u każdego pracodawcy.
 2. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w programach praktyk/staży, aby dopasować program do wymagań zakładu pracy.
 3. Liczba godzin dla każdej praktyki/stażu wynosi 150 h.
 4. Termin realizacji: kwiecień – listopad 2021 r.
 5. Praktyki/staże odbywać się będą w dni wolne od nauki, po szkole i w weekendy , zgodnie z godzinami pracy przyjętymi u danego pracodawcy, między godziną 6.00 a 22.00.
 6. Liczba godzin pracy w ciągu dnia nie może przekroczyć 8 w ciągu dnia pracy (TYGODNIOWO MAKSYMALNIE 40 H) , 7 w przypadku osoby niepełnosprawnej, a 6 w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

 

Obowiązki pracodawcy:

 1. zapewnienie odpowiedniego stanowiska pracy Uczestnikowi, wyposażonego w niezbędne sprzęty, narzędzia i zaplecze techniczne,
 2. przeszkolenie Ucznia na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy na stanowisku, którego dotyczy praktyka/staż,
 3. nadzór nad przebiegiem praktyki/stażu,
 4. wydanie Uczestnikowi - niezwłocznie po zakończeniu praktyki/stażu - dokumentu potwierdzającego odbycie praktyki/stażu
 5. przydzielenie praktykantowi/stażyście opiekuna. Na jednego opiekuna nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 praktykantów/stażystów. Do zadań opiekuna praktykanta/stażysty należy w szczególności określenie celu i programu praktyki/stażu (we współpracy z Asystentem Szkolnym), nadzór nad prawidłową realizacją i harmonogramem praktyki/stażu oraz udzielanie Uczestnikom informacji zwrotnej w trakcie realizacji praktyki/stażu oraz po jej/jego zakończeniu. Z racji wypełniania dodatkowych obowiązków Opiekunowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości do 10% jego pensji zasadniczej za realizację 150 godzin praktyki/stażu – na jednego opiekuna nie może przypadać jednocześnie więcej niż 6 Uczestników.
 6. Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta/stażysty w kwocie maksymalnie 500 zł. UWAGA: W przypadku opiekuna praktykanta/stażysty, który w tym samym czasie ma 2-6 praktykantów/stażystów refundacja dodatku do wynagrodzenia przysługuje jednorazowo.
 7. W kwocie refundacji zawiera się kwota brutto dodatku oraz wszystkie opłacone przez Podmiot przyjmujący składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stanowiące koszt Pracodawcy, w wysokości wynikającej wyłącznie z przyznanego dodatku.

 

Pracodawcy chcący przyjąć uczniów na staże i praktyki proszeni są o złożenie wypełnionego druku Formularza Zgłoszeniowego Stażu/Praktyki w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, na parterze w puncie informacyjnym (pok. 09).

 

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się w Regulaminie udziału
w praktykach zawodowych/stażach zawodowych w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa  zawodowego w Powiecie Starogardzkim”

W razie pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, tel. 58 767 35 78, e-mail: fundusze@powiatstarogard.pl

Data dodania: 2020-11-26 09:36:35
Data edycji: 2021-05-13 09:55:31
Ilość wyświetleń: 1605
wstecz

Partnerzy

"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić"

Menander
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej